Make your own free website on Tripod.com

پخش زنده شبکه های تلویزیونی ورادیویی

پخش زنده شبكه هاي استاني

 

Iran TV1

 

شبكه يك

Iran TV2

 

شبكه دو

Iran TV3

 

شبكه سه

Iran TV4

 

شبكه چهار

Tehran TV

 

شبكه تهران

Iran Education

 

شبكه آموزش

Iran News

 

شبكه خبر

Jam e Jam1

 

شبكه جام جم١

Jam e Jam2

 

شبكه جام جم٢

Jam e Jam3

 

شبكه جام جم٣

Sahar TV1

 

شبكه سحر١

Sahar TV2

 

شبكه سحر٢

AlalamTV

 

شبكه العالم

Quran TV

 

سیمای قرآن

           
       

Nation-wide Radio

 

راديو سراسري

Cultural Radio

 

راديو فرهنگ

Youth Radio

 

راديو جوان

Maaref Radio

 

راديو معارف

Payam Radio

 

راديو پيام

Quran Radio

 

راديو قرآن

Sports Radio

 

راديو ورزش

Worldservice1

 

راديو برون مرزي١

Worldservice2

 

راديو برون مرزي٢

Worldservice3

 

راديو برون مرزي٣

Worldservice4

 

راديو برون مرزي٤

Worldservice5

 

راديو برون مرزي٥

Worldservice6

 

راديو برون مرزي٦

Dari Radio  

 

راديو دري

Sedaye Ashena  

 

راديو صدای آشنا